(^_^) My blog, my life (^_^)

Posts tagged ‘mvc’

The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% … %>). và ajaxcontroltookit

Khi dùng ajaxcontroltookit đôi rất dễ xuất hiện lỗi này .

error-ajaxcontroltookit

The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% … %>).

Nguyên nhân là trong phần head của bạn có sử dụng <%= %>

vd:

<head runat=”server”>  
    <link href=”../../Content/css/caygiong.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />     
    <link rel=”icon” type=”image/x-icon” href=”../../Views/img/favicon.ico” />
    <script type=”text/javascript” src=”../../Content/js/boxover.js”></script>
    <script type=”text/javascript” src=”<%=”http://” + Request.ServerVariables[“HTTP_HOST”] + “/Content/js/caygiong.js”%>”></script>

   </head>

ok thế thì cách nào để fix. Có 2 cách:

1. đưa mấy dòng js đó xuống dưới body

2. thay thế <%= %> thành <%# %> là xong .

Advertisements